Unsere Hörproben

Frühjahrskonzert 2022 Wir sind wieder da

 09. April 2022

Frühjahrskonzert 2019 Magic M - Musical, Movies, Marches

 12. und 13. April 2019

Frühjahrskonzert 2018 Rock & Jazz

 20. und 21. April 2018

Frühjahrskonzert 2017 Horn-Festival

 23. und 24. April 2017